Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dotychczas nie zawsze stosowane były atrybut „alt” dla obiektów graficznych. Będą stosowane od momentu wejścia w życie Ustawy. Uzupełnienie atrybutów fotografiom umieszczonym dotychczas na stronie niosłoby za sobą nadmierne obciążenie.

Dla materiałów dźwiękowych i wideo nie stosowano dotychczas alternatywnej ścieżki bądź opisu. Będą one stosowane od momentu wejścia w życie Ustawy. Uzupełnienie brakujących ścieżek bądź opisów towarzyszących mediom i multimediom umieszczonym dotychczas na stronie niosłoby za sobą nadmierne obciążenie.

Obecnie stosuje się znaczniki do formatowania nagłówków zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1. Duża część treści została sformatowana i opublikowana przed wejściem w życie Ustawy. Zostaną poprawione formatowania treści szczególnie istotnych dla bieżącej działalności Muzeum, a w dalszej kolejności najważniejszych i najczęściej odsłanianych informacji archiwalnych. Poprawienie dostępności całej strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenie.

Na stronie nmm.pl występują pojedyncze przypadki zastosowania niewystarczającego kontrastu. Istnieje natomiast możliwość przełączenie w tryb wysokiego kontrastu. Poprawienie dostępności w tym zakresie nastąpi przy najbliższej aktualizacji.

Na stronie brakuje etykiety „szukaj” przy przycisku. Poprawienie dostępności w tym zakresie nastąpi przy najbliższej aktualizacji.

W formularzu zamówienia sklepu internetowego znajdują się instrukcje odnośnie wypełnienia zawartości. Dodatkowe przydatne, których obecnie nie ma, zostaną uzupełnione przy kolejnej aktualizacji strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku sporządzona 22 lipca 2020 roku

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-22.

W ramach ostatniej aktualizacji strony internetowej poprawiono dostępność w następującym zakresie:

  • wprowadzono nowe znaczniki formatowania nagłówków zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1,
  • poprawiono kontrast, na zgodny z wymaganiami, pomiędzy treścią tekstową a tłem strony,
  • wprowadzono brakujące etykiety tekstowe przy przycisku „szukaj”,
  • w formularzu zamówienia sklepu internetowego wprowadzono dodatkowe instrukcje odnośnie wypełnienia zawartości.

Po aktualizacji strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku sporządzona 8 grudnia 2021 roku

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14.

W dniu 14 października 2021 roku została opublikowana nowa odsłona strony internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Paternoga, r.paternoga@nmm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 301 86 11 w. 412. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Ołowianka, płaskie, bez progów, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wózków inwalidzkich; drugie od strony nabrzeża, do którego prowadzą schody.

Zwiedzanie sal wystawowych zasadniczo rozpoczyna się od wejścia schodami na I piętro. Osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz osoby na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z windy, która znajduje się na końcu korytarza usytuowanego na lewo od wejścia głównego. Winda przystosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi oraz osób z dysfunkcjami wzroku. Korytarze oraz ekspozycje dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (z wyjątkiem parteru).

W holu, po prawej stronie od wejścia głównego, od ul. Ołowianka znajdują się toalety dla gości, w tym również toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; usytuowane przed budynkiem, po lewej stronie wejścia głównego od strony ul. Ołowianka.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Statek muzeum „Sołdek”, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk

Statek nieprzystosowany do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niedowidzących lub niewidomych z uwagi na specyfikę obiektu.

Wejście na statek po schodach, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich.

Ciągi komunikacyjne bardzo wąskie, schody strome, brak wind.

Na statku nie ma toalet dla osób na wózkach inwalidzkich.

Przed statkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliżej usytuowane se dwa miejsca parkingowe przed budynkiem Spichlerzy – siedziby Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, od strony ul. Ołowianka.

Na statek można wejść z psem asystującym.

Na statku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. Na statku muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Żuraw, ul. Szeroka 67/68, 80-835 Gdańsk

Budynek nieprzystosowany do zwiedzania dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz osób niedowidzących lub niewidomych z uwagi na architekturę obiektu zabytkowego.

Do Żurawia wchodzi się z ul. Szerokiej. Kasy biletowe znajdują się w budynku Ośrodka Kultury Morskiej (ul. Tokarska, na parterze) oraz w Spichlerzach (ul. Ołowianka, na parterze). Do holu można wjechać na wózku inwalidzkim. Dalsza część przeznaczona do zwiedzania znajduje się na kolejnych piętrach, które trzeba pokonywać stromymi i dość wąskimi schodami. W budynku nie ma windy.

Toalety umieszczone są w piwnicy, do których prowadzą schody z holu (po łuku, z bardzo niskim stropem).

Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic, w szczególności ulicy Tokarskiej, Szerokiej i Warzywniczej. Najbliżej Żurawia zlokalizowane się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przy ulicy Tokarskiej; pierwsze po lewej stronie, drugie w odległości ok. 100 m po prawej.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. W Żurawiu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Ośrodek Kultury Morskiej, ul. Tokarska 21-25, 80-888 Gdańsk

Do budynku prowadzą dwa główne wejścia, jedno od strony Motławy, drugie od strony ulicy Tokarskiej. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka Kultury Morskiej. Z uwagi na ruch samochodowy przy wejściu od strony ulicy Tokarskiej, należy zachować ostrożność. Obydwa wejścia są bez progowe, z poziomu chodnika, o szerokości w świetle 1,8 m.

Ośrodek Kultury Morskiej to budynek 4 piętrowy (6 kondygnacji/poziomów). Ekspozycje dla zwiedzających znajdują się na trzech kondygnacjach. Wejścia główne do obiektu znajdują się na parterze. Drzwi otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się ogólnodostępna winda o wymiarach w świetle 2,2 m x 0,9 m, która ma przystanki na wszystkich kondygnacjach. Winda ma przyciski oznaczone alfabetem Braille’a i funkcję komunikatów głosowych o kondygnacjach. Winda jest przystosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi oraz osób z dysfunkcją wzroku. Korytarze pozwalają na poruszanie się na wózkach. Krawędzie schodów wyposażone są w nakładki antypoślizgowe.

Ekspozycje znajdujące się w Ośrodku Kultury Morskiej dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku na poziomach -1, +1, +2 i +3 znajdują się toalety dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic, w szczególności ulicy Tokarskiej, Szerokiej i Warzywniczej. W okolicy Ośrodka Kultury Morskiej znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W odległości około 20 metrów od drzwi wejściowych, od strony ulicy Tokarskiej znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, przy ulicy Szerokiej w odległości około 200 metrów znajdują się kolejne dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a. Opisy na ekspozycji dostosowane są do potrzeb osób niedowidzących, poprzez zastosowanie oznaczeń kontrastowych. Na wystawie interaktywnej istnieje możliwość poznania przez dotyk eksponatów dla osób niedowidzących lub niewidomych. Na wystawie „Łodzie ludów świata” jest możliwość poznawania przez dotyk wybranych eksponatów dla zorganizowanych grup osób niedowidzących lub niewidomych pod opieką edukatora NMM (po wcześniejszej rezerwacji). W Ośrodku Kultury Morskiej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W odległości ok. 10 metrów od wejścia głównego do Ośrodka Kultury Morskiej znajduje się przystanek ZTM – Żuraw 01: ulica Tokarska; linie: 100 (stan na 20.09.2019 r.). W rozkładzie jazdy autobusów powyższej linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Sala BHP, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, 80-864 Gdańsk

Do budynku prowadzi jedno wejście, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wózków inwalidzkich.

Ekspozycje i kawiarnia znajdują się na parterze i w całości dostępne są dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dla wózków inwalidzkich.

W holu, po lewej stronie znajdują się toalety; w tym również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych, jednak dojazd samochodem jest możliwy dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich pod samo wejście do budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. W Sali BHP nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Statek muzeum „Dar Pomorza”, al. Jana Pawła II, 81-345 Gdynia

Statek nieprzystosowany do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niedowidzących lub niewidomych z uwagi na specyfikę obiektu. Istnieje możliwość wniesienia wózka po trapie i zwiedzenia pokładu głównego.

Wejście na statek po trapie, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich.

Ciągi komunikacyjne bardzo wąskie, schody strome, brak wind.

Na statku nie ma toalet dla osób na wózkach inwalidzkich.

Przed statkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na statek można wejść z psem asystującym.

Na statku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. Na statku muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość poznania przez dotyk wybranych eksponatów dla zorganizowanych grup osób niedowidzących lub niewidomych pod opieką edukatora NMM (po wcześniejszej rezerwacji).

Muzeum Rybołówstwa, Bulwar Nadmorski 2, 84-150 Hel

Do budynku Muzeum Rybołówstwa prowadzi wejście od ulicy Morskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do budynku. Wejście zabezpieczone jest szklanymi drzwiami uchylnymi przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie sale wystawowe. W budynku znajduje się winda, którą można dostać sie na dwie sale wystawowe i przedostatnią kondygnację wieży widokowej.

W muzeum nie ma toalet dla osób na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. W Muzeum Rybołówstwa nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Muzeum Zalewu Wiślanego, Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo

Do budynku Muzeum Zalewu Wiślanego prowadzi wejście, z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Sale ekspozycyjne znajdują się wyłącznie na parterze i umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma schodów.

W muzeum nie ma toalet dla osób na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. W Muzeum Zalewu Wiślanego nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu (dotyk) z wybranymi eksponatami.

Muzeum Wisły, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew

Do budynku prowadzą 2 wejścia przeznaczone dla gości: wejście od ul. 30 Stycznia poprzez trzy stopnie schodów oraz wejście od dziedzińca wewnętrznego znajduje się na poziomie gruntu, co umożliwia wjazd wózków. Na dziedziniec wewnętrzny można dostać się bezpośrednio z ul. 30 Stycznia, lub z parkingu przy ul. Kołłątaja. W holu wejściowym, na parterze obiektu, zlokalizowana jest kasa biletowa, szatnia i dyżurka ochrony obiektu, w której znajduje się stanowisko monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie trzy kondygnacje Muzeum. Parter bezpośrednio z holu wejściowego, a piętra za pomocą dużej windy, z której gość korzysta we współpracy z pracownikiem Muzeum.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w holu wejściowym, na parterze. Z parkingu przy ul. Kołłątaja, na dziedziniec wewnętrzny, poprowadzona jest pochylnia, wyposażona w barierki dostępne dla osoby na wózku.

Na parkingu przy ul. Kołłątaja, wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. W Muzeum Wisły nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Muzeum Wisły zlokalizowane jest na terenie budynku będącego własnością Gminy Tczew, którego zarządcą jest podmiot pod nazwą Fabryka Sztuk.

Centrum Konserwacji Wraków Statków, ul. Paderewskiego 24, 83-110 Tczew

Wejście główne przeznaczone dla gości znajduje się poniżej poziomu gruntu. Prowadzą do niego dwa zejścia po schodach. W holu wejściowym, na parterze obiektu, zlokalizowana jest kasa biletowa, szatnia i centrum ochrony obiektu, w której znajduje się stanowisko monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego (obszar kontroli).

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie trzy kondygnacje Muzeum. Poziom „0” bezpośrednio z holu wejściowego, a piętra za pomocą windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w holu wejściowym i jest wyposażona w tzw. alarm przyzywowy. Wzdłuż zejścia z parkingu do wejścia głównego poprowadzona jest pochylnia, wyposażona w barierki dostępne dla osoby na wózku.

Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. W Centrum Konserwacji Wraków Statków nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]