Regulamin zwiedzania

Wprowadzenie Regulaminu zwiedzania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (zwanego dalej Regulaminem) ma na celu opisanie zasad, które pozwolą naszym Gościom na spokojne i bezpieczne zwiedzanie udostępnionych im ekspozycji oraz przebywanie na terenie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (zwanego dalej Muzeum).
Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich oddziałach Muzeum i dotyczy wszystkich osób przebywających na jego terenie.

 1. Przestrzenie ekspozycyjne Muzeum (tj. sale ekspozycyjne, skanseny i statki-muzea) są otwarte dla zwiedzających w godzinach i dniach wymienionych na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na planszach informacyjnych, znajdujących się przy wejściach do oddziałów Muzeum.
 2. Zwiedzanie przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum odbywa się na podstawie zakupionego w kasach Muzeum biletu lub karnetu (upoważniającego do zwiedzania kilku obiektów), zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.nmm.pl oraz w kasach Muzeum.
 3. Bilet upoważnia wyłącznie do jednorazowego wejścia do przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum objętej jego kontrolą i skasowaniem.
 4. Nieskasowane bilety są ważne do końca kolejnego dnia, w którym otwarte jest Muzeum (za wyjątkiem biletów sprzedawanych na konkretną godzinę), a nieskasowane karnety – przez kolejne 14 dni, w których otwarte jest Muzeum.
 5. Kasy w oddziałach Muzeum zamykane są o godzinie podanej na stronie internetowej www.nmm.pl oraz na planszy informacyjnej znajdującej się w danym oddziale.
 6. Zwiedzanie przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum odbywa się tylko w godzinach otwarcia Muzeum. Rozpoczęcie zwiedzania musi nastąpić nie później niż pół godziny przed zamknięciem danego oddziału Muzeum.
 7. Przestrzenie ekspozycyjne lub oddziały Muzeum mogą być (częściowo lub w całości) czasowo wyłączone ze zwiedzania, np. w czasie modernizacji wystaw, remontów sal lub ze względów sanitarnych, porządkowych i innych. Ograniczone powierzchnie ekspozycyjne pozostają dostępne dla zwiedzających wg obowiązujących cen biletów i nie są objęte żadną specjalną ulgą cenową.
 8. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zwiedzający mogą zostać zobowiązani do przestrzegania dodatkowych zasad przebywania na terenie Muzeum, podawanych na stronie internetowej Muzeum www.nmm.pl oraz na planszach informacyjnych znajdujących się na terenie Muzeum – zgodnych z aktualnym porządkiem prawnym obowiązującym w Polsce.
 9. Plecaki, walizki, torby, parasole i okrycia wierzchnie należy pozostawiać w szatni lub szafkach samoobsługowych (nie dotyczy zwiedzania statków – muzeów „Sołdek” i „Dar Pomorza”).
 10. Pozostawione w szatni lub szafkach depozytowych rzeczy zwiedzający jest zobowiązany odebrać bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum.
 11. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać bez opieki żadnych przedmiotów na terenie Muzeum.
 12. Obiekty Muzeum są objęte ochroną i monitorowane za pomocą telewizji dozorowej w celach zabezpieczenia i ochrony zbiorów Muzeum oraz zabezpieczenia mienia Muzeum zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) — dalej RODO; poniżej Muzeum podaje następujące informacje:
  • administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (za wyjątkiem Muzeum Wisły, gdzie administratorem danych osobowych jest Fabryka Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew);
  • dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celach zabezpieczenia i ochrony zbiorów Muzeum oraz zabezpieczenia mienia Muzeum;
  • dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
   Zwiedzający – na warunkach określonych przepisami prawa – ma następujące prawa do:

   • informacji i dostępu do treści swoich danych osobowych;
   • żądania usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu;
   • wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna, że przetwarzanie danych dotyczących zwiedzającego narusza przepisy RODO.
 13. Podczas wydarzeń i imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum wykonywane są zdjęcia i filmy (rejestracja obrazu i dźwięku) rejestrujące te wydarzenia. W związku z tymi materiałami utrwalamy wizerunek uczestników i publiczności. Materiały te mogą być nieodpłatnie wykorzystane przez Muzeum na potrzeby promocji i informowania o działalności statutowej, w szczególności poprzez rozpowszechnienie ich na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Muzeum, a także udostępniane mediom zewnętrznym. Rozpowszechnianie wizerunku następuje zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Do obiektów Muzeum nie wolno wprowadzać rowerów i innych środków transportu osobistego.
 15. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać przestrzenie ekspozycyjne Muzeum tylko pod opieką osób dorosłych.
 16. Opiekunowie odpowiadają za swoich podopiecznych na terenie całego Muzeum i ponoszą odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich zachowania szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów, urządzeń oraz innych elementów znajdujących się na terenie Muzeum.
 17. Za szkody powstałe w wyniku działania zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką ponosi on odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 18. W Muzeum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu zwiedzania przestrzeni ekspozycyjnych innym osobom.
 19. Zwiedzający zobowiązani są do poruszania się w przestrzeniach ekspozycyjnych zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania.
 20. Na terenie Muzeum zabrania się:
  • dotykania eksponatów;
  • jedzenia i picia w przestrzeniach ekspozycyjnych;
  • palenia tytoniu (w tym e-papierosów) i stosowania innych używek;
  • przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
  • wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów na wystawach (np. broni palnej, przedmiotów ostrych, otwartego ognia);
  • wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
  • korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu;
  • profesjonalnego fotografowania i filmowania – możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku własnego bez użycia flesza i statywu;
   • profesjonalne fotografowanie i filmowanie wymaga specjalnej zgody dyrektora Muzeum;
   • prowadzenia agitacji politycznej, akwizycji i działań marketingowych przez zwiedzających (np. rozdawania ulotek o treściach politycznych).
  • prowadzenia jakiejkolwiek agitacji, akwizycji i działań marketingowych (działania marketingowe dozwolone są tylko za zgodą Dyrekcji Muzeum).
 21.  Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum szczególnie w zakresie:
  • obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym zapisów niniejszego Regulaminu;
  • przestrzegania kierunków zwiedzania w przestrzeniach ekspozycyjnych;
  • ograniczenia liczebności zwiedzających przebywających jednocześnie w danej przestrzeni ekspozycyjnej;
  • przestrzegania instrukcji korzystania ze stanowisk ekspozycyjnych.
 22. W przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną i natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.
 23. Straż Muzealna oraz pozostali pracownicy ochrony upoważnieni są do podejmowania interwencji mających na celu zapobieżenie skutkom zdarzeń niepożądanych.
 24. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 25. Niniejszy Regulamin stanowi dla pracowników Muzeum podstawę do egzekwowania zasad w nim zawartych.
 26. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoba naruszająca zasady opisane w Regulaminie zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania ww. zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 27. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora Muzeum i jest udostępniony na stronie internetowej www.nmm.pl oraz w kasach Muzeum.

Gdańsk, dnia 19.09.2023 roku