Polityka Prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zwanego dalej w treści NMM. Niniejsza polityka ma zastosowanie do przypadków przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez NMM lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (sklep internetowy oraz formularze rezerwacji).

I. Znaczenie użytych zwrotów

1) dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak, imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
3) odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe;
4) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej, korzystaniem sklepu internetowego oraz rezerwacji on-line jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku z siedzibą: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9 – 13, wpisane do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod nr RNIK 14/92, REGON 000 635 075

III. Inspektor Ochrony Danych

Zapewniamy możliwość skontaktowania się w sprawach dotyczących realizacji praw do danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • adres do korespondencji: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • mail: ochrona.danych@nmm.pl

IV. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony NMM za pomocą plików typu cookie

Administrator danych wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez odwiedzających, w szczególności takie jak liczba wizyt, czas wizyty, przeglądane treści oraz numer IP komputera. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkowników strony.
Administrator danych wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości strony i jakości świadczonych usług.

Informacja o rodzajach cookies stosowanych na stronie nmm.pl:
Podstawowy podział ciasteczek ze względu na ich trwałość:

 • pliki cookie trwałe (cookies stałe), zapisywane na dysku w katalogu cookies. Witryny sieci Web wykorzystują je do przechowywania informacji, takich jak nazwa i hasło rejestrowania, dzięki czemu nie ma konieczności ich wpisywania za każdym razem przy przechodzeniu do określonej witryny. Ciasteczka takie pozostają na komputerze do momentu utraty ważności (np. do końca roku kalendarzowego i co najmniej 2 miesiące) lub usunięcia ich przez użytkownika,
 • pliki tymczasowe (cookies sesyjne) obecne w przeglądarce jedynie na czas sesji połączenia z Internetem. Ich ważność wygasa z chwilą zamknięcia przeglądarki.

Ze względu na stronę tworzącą ciasteczka wyróżnia się:

 • ciasteczka pierwszej kategorii (ang. first-party cookies), które są tworzone jedynie przez domenę obecną w Twoim pasku adresu. Jednocześnie jedynie dana domena może wykorzystać ten rodzaj ciasteczek

Nie korzystamy z ciasteczek dla podmiotów trzecich (ciasteczka trzeciej kategorii (ang. third-party cookies) tworzone przez witryny trzecie, do których istnieją odwołania ze strony, na której obecnie przebywasz np. banery, reklamy czy wtyczki w przypadku blogów).
Na swoich stronach korzystamy z Google Analytics. Strony internetowe mogą wykorzystywać Google Analytics lub pokrewne usługi, które mają na celu dostarczanie administratorowi danych odpowiednie dane analityczne. Lista wykorzystywanych ciasteczek Google Analytics wraz z czasem ich wygaśnięcia przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Data wygaśnięcia ciasteczka
__utma 2 lata
__utmt 10 minut
__utmb 30 minut
__utmc Czas trwania sesji przeglądarki
__utmz 6 miesięcy
__utmv 2 lata

 

Informujemy, że zablokowanie ciasteczek jest możliwe przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej zgodnie z instrukcją dla posiadanej przeglądarki.

V. Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • w celu realizacji składanych przez Użytkowników zamówień na towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego oraz w celu umożliwienia dokonania rezerwacji i zakupu biletów on-line,
 • w celu prowadzenia strony,
 • w celu wypełnienia formularza kontaktowego.

VI. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, iż różne są cele przetwarzania danych, również podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora mogą być różne. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 1. w przypadku korzystania ze sklepu internetowego – w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 2. w przypadku korzystania z formularza rezerwacji on line i zakupu biletów – w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 3. wykonanie obowiązku prawnego – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Z uwagi na uzasadniony interes możemy przetwarzać dane osobowe w celach:

 1. w celu prowadzenia serwisu oraz w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – podstawa prawna to art. 6 ust .1 lit c) RODO;
 2. archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z zapewnieniem niezakłóconego prowadzenia działalności, jak również zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celach analitycznych – dla tworzenia analiz, zestawień na potrzeby wewnętrzne, planowania i rozwoju działalności, w tym procesów budowania renomy Administratora, w celu optymalizacji i usprawnienia obsługi korzystających ze strony, sklepu internetowego, formularzy rezerwacji – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

VII. Kto może być odbiorcą danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane te mogą być udostępniane innym podmiotom. W szczególności dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • podmioty świadczące usługi informatyczne i zapewniające oprogramowanie,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla realizacji umowy,
 • organy państwowe, samorządowe oraz inne instytucje publiczne w związku z realizacją obowiązków określonych prawem.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania.

 • w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu zakończenia jej obowiązywania;
 • gdy podstawą przetwarzania stanowią przepisy prawa – okres ich przetwarzania określa prawo;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

IX. Organ nadzoru w zakresie danych osobowych

Informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą na zadach określonych przepisami prawa przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania;
 • do usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych – gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, umowy oraz jest dokonywane automatycznie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych, można złożyć:

 • w formie korespondencji na adres: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9 -13, 80-751 Gdańsk;
 • drogą e-mailową, na adres: ochrona.danych@nmm.pl
 • w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk.