• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Zasady etyki wydawniczej obowiązujące w Wydawnictwie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Wydawnictwo NMM kieruje się zasadami etyki zgodnymi z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics), mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Zgłoszone do wydawnictwa prace przed skierowaniem do publikacji są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej oraz rzetelności naukowej.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCĘ
 1. Jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: decyzja o wydaniu pracy podejmowana jest przez Komitet Redakcyjny w oparciu o opinię recenzentów na temat jej wartości naukowej.
 2. Przestrzeganie zasady poufności w procesie wydawniczym i recenzyjnym: jedynymi osobami upoważnionymi do posiadania informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac są wyznaczeni recenzenci oraz redaktorzy uczestniczący w procesie wydawniczym.
 3. Zapobieganie konfliktom interesów: tekst przed jego opublikowaniem nie może bez pisemnej zgody autora zostać wykorzystany przez żadną z osób uczestniczących w procesie wydawniczym.
 4. Wycofanie publikacji: w przypadku naruszenia etyki wydawniczej lub ujawnienia niewiarygodności pracy albo nieprawdziwości wyników badań wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu.
 5. Zapewnienie profesjonalnego poziomu procesu wydawniczego na każdym etapie przygotowania publikacji do druku.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KOMITET REDAKCYJNY
 1. Przestrzeganie zasady fair play podczas oceny tekstu zgłoszonego do publikacji: ocena odbywa się wyłącznie na podstawie wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia tematu oraz zgodności z profilem naukowym wydawnictwa; na ocenę nie wpływają rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo ani przekonania polityczne autora.
 2. Dbanie o rzetelność naukową publikacji: dochowanie wszelkich starań, by opublikowana praca była wiarygodna, oryginalna, a wszelkie odniesienia do innych publikacji wyraźnie oznaczone.
 3. Uzyskanie pewności, że wszystkie osoby mające wkład w powstanie publikacji są uwzględnione na liście autorów i akceptują kształt publikacji po redakcji naukowej.
 4. Zapobieganie konfliktowi interesów: w przypadku tekstów nieprzyjętych do druku wykorzystanie zawartych w nich danych przez osoby uczestniczące w procesie decyzyjnym może nastąpić tylko na postawie pisemnej zgody autora.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORA
 1. Zasada rzetelności naukowej: autor zobowiązany jest do dokładnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji ich wyników, musi także zawrzeć informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych oraz powtórzenie badań.
 2. Zasada oryginalności: autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własną, oryginalną pracę i powinien przestrzegać standardów naukowych dotyczących odsyłania do wykorzystanych prac oraz wyodrębniania i oznaczania cytatów. W celu zapobieżenia naruszeniu zasad etyki autor jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o składaniu do druku oryginalnego tekstu.
 3. Zasada udostępniania danych: autor zobowiązany jest do przechowywania przez stosowny okres po publikacji swojej pracy nieprzetworzonych wyników badań oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności zapewnienia do nich dostępu.
 4. Zasada autorstwa pracy: w przypadku prac mających więcej niż jednego autora, autorzy mają obowiązek ujawnić swój konkretny wkład w jej powstanie; wykluczone jest autorstwo gościnne i grzecznościowe.
 5. Zasada rzetelności źródeł: autor zobowiązany jest do uwzględnienia w bibliografii wszystkich wykorzystanych w swojej pracy publikacji.
 6. Zasada korygowania błędów: autor jest zobowiązany do poinformowania wydawcy o wykryciu w swoim tekście znaczących błędów, w celu druku erraty i skorygowania błędów przy dodruku lub kolejnym wydaniu.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW
 1. Recenzent powinien być świadomy, iż wpływa na decyzję o wydaniu lub odrzuceniu zgłoszonej do druku pracy, a jego recenzja powinna przyczynić się do udoskonalenia przyszłej publikacji.
 2. Recenzent zobowiązany jest do dotrzymywania ustalonych terminów; jeśli nie może dostarczyć recenzji w umówionym czasie, powinien niezwłocznie poinformować o tym Komitet Redakcyjny.
 3. Recenzent powinien pamiętać, że recenzowane prace oraz recenzje mają charakter poufny, a dostęp do nich mogą mieć tylko osoby zaangażowane w proces wydawniczy.
 4. Recenzja powinna być obiektywna, a wszelkie uwagi recenzenta odpowiednio uargumentowane. Recenzja nie może zawierać krytyki o charakterze personalnym.
 5. Recenzent powinien wskazać ważne, a nieuwzględnione przez autora prace naukowe oraz zgłosić wydawcy wszelkie zauważone podobieństwa tekstu do już istniejących publikacji.
 6. Recenzent nie powinien recenzować pracy w przypadku konfliktu z autorem, nie może też wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.

Procedury Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE obowiązujące w przypadku podejrzenia: o plagiat, publikację zduplikowaną, sfabrykowanie danych, zmiany na liście autorów, o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe oraz sposób postępowania w przypadku, gdy recenzent/czytelnik/redaktor podejrzewa nieujawniony konflikt interesów oraz w przypadku podejrzenia o przywłaszczenie przez recenzenta pomysłów lub danych autora, a także procedury odpowiadania demaskatorom zgłaszającym swoje zastrzeżenia.

COPE
Oświadczenie autora