• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU

Słowniczek
Muzeum – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, NIP 583-12-81-033, Regon 000635075, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, e-mail sklepu: sklep@nmm.pl, tel. 58 320-33-58 prowadzące działalność handlową polegającą na sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu internetowego www.nmm.pl/sklep, e-mail sklepu: sklep@nmm.pl, tel. 58 320-33-58.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który składa zamówienie i zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia w postaci ilości towarów, sposób dostawy, formę płatności.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Muzeum sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.nmm.pl/sklep.

Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Polityka prywatności – dokument określający cele, sposoby, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Muzeum oraz realizacji zamówień w sklepie internetowym. Polityka zawiera także określenie praw osób do danych osobowych.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U 2014 poz. 121 z późn. zm).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Niniejszy Regulamin w zakresie postanowień zawartych pkt. 3-9 oraz pkt. 14 jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Muzeum świadczy drogą elektroniczną nieodpłatnie usługi:
  1. Sklep Internetowy dostępny na stronie www.nmm.pl/sklep pozwalający na zapoznanie się z asortymentem towaru Sklepu,
  2. Interaktywny formularz zamówienia umożliwiający dokonanie wyboru towarów, złożenia zamówienia na Towary oraz zawarcie umowy (koszyk).
 4. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Muzeum w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. korzystania z usług oferowanych przez Muzeum w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  3. korzystania z usług oferowanych przez Muzeum w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Muzeum, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 6. Do korzystania z Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Sprzedaż towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Forma składania zamówienia – formularz on-line.
 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga akceptacji Regulaminu.
 9. Realizacja zamówienia następuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 11. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakterystyka towaru zawarta jest przy opisie danego towaru.
 12. Muzeum jest zobowiązane dostarczyć towar bez wad. Muzeum nie udziela gwarancji na towary.
 13. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można składać:
  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail,
  2. w formie pisemnej na adres Muzeum.
   W reklamacji należy wskazać możliwie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym wskazanie o ile to możliwe daty wystąpienia nieprawidłowości. W reklamacji należy także podać adres e-mail.
   Muzeum ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Składanie zamówień na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga wypełnienia formularza. W formularzu klient wypełnia prawidłowe: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w formularzu.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Składanie zamówień jest możliwe przez całą dobę każdego dnia. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze tj. poniedziałek-piątek w godzinach 9:00-15:00. W przypadku złożenia zamówienia w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Muzeum przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e–mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z opisem sposobu realizacji zamówienia oraz orientacyjnym terminem realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Muzeum o przyjęciu oferty, o której mowa w ustępie 4 powyżej i stanowi zawarcie umowy.
 6. Wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz orientacyjny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Pocztę Polską.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 5.
 8. W przypadku problemów z realizacją zamówienia Muzeum będzie dodatkowo kontaktowało się z Klientem, celem wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności (o ile w formularzu zamówienia możliwy jest ich wybór), jak również prawo odmowy zawarcia umowy w stosunku do Klienta, który w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia, co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze.

§ 3. Całkowita kwota realizacji zamówienia

 1. Wszystkie ceny towarów oraz koszty wysyłki są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 2. Na wszystkie towary w zamówieniu ze Sklepu Internetowego wystawiane są faktury VAT.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.
 4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru przedmiotu zamówienia, formy płatności oraz sposobu dostawy.
 6. Ceną towaru oraz kosztu wysyłki jest cena podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji towarów oraz koszt wysyłki.

§ 4. Koszt wysyłki

 1. Koszt wysyłki określany jest stosownie do sposobu doręczenia na podstawie aktualnych cenników Poczty Polskiej opublikowanych w Internecie na stronie: www.poczta-polska.pl.
 2. W zależności od zmiany cenników Poczty Polskiej zmianie ulegną także koszty wysyłki pobierane za przesłanie zamówionego towaru. Zmiana wysokości kosztów wysyłki nie dotyczy już złożonych zamówień.
 3. Do cen przesyłki doliczana jest kwota pakowania, zaokrąglająca cenę wysyłki do pełnych złotych (wysokość kwoty pakowania stanowi różnicę między ceną przesyłki, a kwotą pełnych złotych po zaokrągleniu ceny wysyłki).
 4. Koszt wysyłki stanowi koszt wysyłki, o którym mowa w ustępie 1 oraz kwota pakowania.
 5. Informacja na temat kosztów wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru przedmiotu zamówienia, formy płatności oraz sposobu dostawy.

§ 5. Sposoby doręczania towaru

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia następuje przesyłką za pobraniem.
 3. Przesyłki dostarczane są Pocztą Polską w ciągu 3-4 dni. Wskazany termin jest orientacyjnym okresem doręczenia przesyłki przez Pocztę. Muzeum zobowiązane jest do dostarczenia towaru w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty można dokonać za pobraniem pocztowym (płatność gotówką w miejscu odbioru przesyłki lub w urzędzie pocztowym lub w drodze przelewu na rachunek Muzeum realizowany jest przez Pocztę Polską).
 2. Realizacja wysyłki nastąpi:
  1. przy płatności przelewem – po uznaniu rachunku bankowego Muzeum i przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Muzeum,
  2. przy płatności za pobraniem – po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Muzeum.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z przepisami prawa uprawniony do odstąpienia od umowy (zrezygnowania z zakupionego w Sklepie Internetowym towaru) bez podania przyczyny jest:
   1. klient będący konsumentem,
   2. klient będący Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, który zawarł umowę w związku prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Klient oraz Sprzedający zobowiązani są do zwrotu sobie nawzajem otrzymanych świadczeń.
  3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązany jest przesłać do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe ale może ułatwiać skorzystanie z prawa odstąpienia.
  4. W oświadczeniu o którym mowa w ust. 3 przedsiębiorca uprzywilejowany winien wskazać czy zawarcie umowy zostało dokonane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nie miało dla niego charakteru zawodowego czy też zawarcie umowy nastąpiło w ramach działalność gospodarczej lub zawodowej i miało dla niego charakter zawodowy.
  5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie:
   1. 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru,
   2. w przypadku zamówienia wielu towarów, które są dostarczane osobno lub partiami – w terminie 14 dni od dnia dostarczenia odbioru ostatniego towaru lub partii towarów.Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
  6. Zwrot towaru w przypadku odstąpienia:
   1. w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił,
   2. zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk,
   3. do zachowania terminu do zwrotu, o którym mowa w pkt. b) powyżej wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego powyżej terminu,
   4. klient ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru, dlatego towary nie mogą być zwracane za zaliczeniem pocztowym lub inną formą skutkującą koniecznością pokrycia kosztów zwrotu przez Muzeum.Zgodnie z art. 12 ust 10 ustawy informujemy, iż w przypadku gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, na które składa się w szczególności koszt zabezpieczenia towaru oraz koszt transportu określony w cennikach podmiotu świadczącego usługi przewozu rzeczy, którego wyboru dokonał Klient. Wartość tych kosztów szacujemy na kwotę odpowiadającą rynkowym, standardowym kosztom usług określonym w cennikach podmiotów świadczących usługi przewozu rzeczy oraz kosztami materiałów niezbędnych do zabezpieczenia zwracanego towaru.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8. Reklamacje

 1. Muzeum odpowiada wobec Klienta za wady towaru na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Reklamację można składać wysyłkowo na adres Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk.
 4. Reklamację należy złożyć pisemnie wraz z:
  1. reklamowanym towarem,
  2. dołączoną kopią potwierdzenia zamówienia,
  3. opisem problemu,
  4. wskazaniem adresu e-mail do korespondencji.
 5. Muzeum ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 6. W przypadku gdy w reklamacji nie podano wymaganych informacji lub nie załączono wymaganych dokumentów Muzeum zwróci się do składającego reklamację poprzez e-mail o uzupełnienie reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia e-maila. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Muzeum dokona bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy.
 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Muzeum zwróci uzasadnione koszty transportu, jakie związane były z dostarczeniem reklamowanego towaru.
 9. W celu skorzystania z uprawnienia do złożenia reklamacji Klient ma możliwość skorzystania z formularza. Formularz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe ale może ułatwiać złożenie reklamacji.

§ 9. Zwrot ceny oraz kosztów wysyłki

  1. Muzeum zwróci Klientowi uiszczoną ceną oraz koszty wysyłki w przypadku:
   1. odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy,
   2. uznania reklamacji Klienta.
  2. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu w jakim nastąpiła płatność, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności przelewem na podany przez siebie rachunek bankowy. Klient nie ponosi kosztów zwrotu ceny oraz zwrotu kosztów wysyłki.
  3. Muzeum informuje, iż dokonuje zwrotu otrzymanych płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub od dnia dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10. Dane osobowe

 1. W celu zawarcia i wykonania umowy niezbędnym jest udostępnienie Muzeum danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu do dostawy, adresu e-mail oraz innych danych określonych w formularzu zamówienia, formularzu odstąpienia, formularzu reklamacji. Dane Kupującego wykorzystywane będą w celu zawarcia, realizacji umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Muzeum, rozpatrywania reklamacji, realizacji prawa do odstąpienia od umowy, jak również do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz wypełnienia obowiązków określonych prawem. Wszelkie dalsze informacje w zakresie danych osobowych oraz praw do danych zawarte są w Polityce prywatności NMM.
 2. Klient zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 11. Informacja w zakresie rozstrzygania sporów

 1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu, w szczególności w przypadku sporu co do rozpatrzenia reklamacji oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw. Konsumenci mogą korzystać z pomocy rzeczników praw konsumenta, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.
 2. Celem zapoznania się zasadami dostępu do pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, można zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania sporów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.
 3. Informacja o platformie ODR.
  Sprzedający informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2-13 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie ODR) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w ramach elektronicznej platformy dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii, z którego może skorzystać Klient będący konsumentem
 4. Powyższe informacje nie oznaczają zobowiązania się Sprzedającego do poddania się rozstrzyganiu sporów przy wykorzystaniu pozasądowych sposobów lub platformy ODR.

§ 12. Wybór prawa i jurysdykcji
Wybór prawa polskiego

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych droga elektroniczną, składanie zamówień za pomocą Sklepu, telefonicznie lub za pomocą korespondencji e: mail, zawieranie umów sprzedaży i ich realizacja, w tym rozpatrywanie reklamacji i realizacja prawa do odstąpienia od umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostają poddane prawu polskiemu. Oznacza to, iż właściwym w stosunkach pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest prawo polskie, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.
  2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia ani nie ogranicza praw Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
  1. Wybór jurysdykcji
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

§ 13. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2021 roku.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.nmm.pl/sklep.
 4. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji sprzedaży i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu dla Klientów nie będących konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym w rozumieniu ustawy jest sąd właściwy dla siedziby Muzeum.
 6. Muzeum w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.