• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Regulamin ulgowego i bezpłatnego wstępu na wystawy stałe i czasowe Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

1. Ulga w opłacie za wstęp do oddziałów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przysługuje:
 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 2. uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
 • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 1. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, odznaką „Za Zasługi dla Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej”;
 2. kombatantom
2. Opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób) oraz pilotom grup turystycznych za wstęp do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przysługuje opłata ulgowa w wysokości 1 zł.

 

3. Zwolnienie z opłaty za wstęp do oddziałów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przysługuje:
 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 5. dzieciom do lat 7,
 6. weteranom i weteranom poszkodowanym.
4. Bilet bezpłatny na przeprawę promem „Motława” przysługuje osobom wymienionym w punkcie 3.

 

5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku są:
 1. legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta,
 2. legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.1),
 3. legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 4. legitymacja emeryta – rencisty,
 5. legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 6. legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”,
 7. legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy,
 8. zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
 9. dokument potwierdzający wiek,
 10. inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w: a) art. 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz b) art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. c ustawy.
6. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku są:
 1. legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy,
 2. legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 2 i 6 ustawy,
 3. legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS,
 4. Karta Polaka,
 5. dokument potwierdzający wiek.
7. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do NMM okazuje upoważnionemu pracownikowi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Narodowego Muzeum Morskiego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. Przez pracowników upoważnionych przyjmuje się osoby dokonujące sprzedaży biletów wstępu do Muzeum.

 

8. Posiadaczy kart turystycznych dotyczą zasady zawarte w regulaminach tych kart oraz umowach zawartych z NMM.

 

9. Powyższe zasady obowiązują dla wszystkich wystaw, obiektów i oddziałów NMM.