• Statki-muzea "Sołdek" i "Dar Pomorza" są nieczynne w związku z sezonem zimowym
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Procedura wydawnicza Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Zgłoszone do publikacji prace wstępnie oceniane są przez Komitet Redakcyjny, w którego skład wchodzą: dyrektor NMM jako Redaktor Naczelny Wydawnictwa, zastępca dyrektora NMM ds. merytorycznych oraz dwóch niezależnych naukowców, będących wybitnymi specjalistami w zakresie dziedzin reprezentowanych przez NMM.

Zaakceptowane przez Komitet Redakcyjny prace sprawdzane są programem antyplagiatowym. W przypadku ewentualnych nieprawidłowości, autor proszony jest o ich wyjaśnienie i sprostowanie.

Komitet Redakcyjny kieruje pracę do recenzji, zgodnie z obowiązującą w NMM procedurą recenzowania. Na podstawie recenzji wydaje decyzję o skierowaniu pracy do druku w ramach wybranej serii wydawniczej oraz określa nakład i nośniki (formę rozpowszechniania).

Z autorem podpisywana jest umowa wydawnicza, uwzględniająca kwestie prawne i zasady etyki publikacyjnej.

Tekst przekazywany jest do opracowania językowego. Autor otrzymuje zredagowany tekst do autoryzacji.

Jeśli wymagane jest tłumaczenie tekstów, Wydawnictwo zleca je renomowanym tłumaczom. Autor otrzymuje tłumaczenie do wglądu i może się do niego odnieść.

Dostarczone przez autora ilustracje przekazywane są do redakcji technicznej. W razie złej jakości ilustracji autor proszony jest o ich wymianę lub zgodę na rezygnację z ich użycia.

Wydawnictwo przygotowuje projekt graficzny publikacji zgodnie z wybraną serią wydawniczą. Publikacja po składzie przesyłana jest do autoryzacji.

Drukarnia, której zlecany jest druk publikacji, wyłaniana jest na drodze oficjalnych procedur obowiązujących w NMM.

Dział Promocji NMM przygotowuje i realizuje promocję opublikowanego dzieła. Cenę sprzedaży publikacji ustala Redaktor Naczelny Wydawnictwa w porozumieniu z kierownikiem Działu Marketingu NMM.