→ Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 grudnia 2021 roku Spichlerze na Ołowiance i statek-muzeum "Sołdek" będą zamknięte dla zwiedzających.
→ Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
→ Z dniem 2 listopada 2021 roku statek muzeum "Dar Pomorza" został zamknięty w związku z sezonem zimowym
→ Zasady bezpieczeństwa w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią COVID-19 - przeczytaj

Procedura recenzowania w Wydawnictwie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

  1. Do recenzji kierowane są prace wstępnie zweryfikowane przez Komitet Redakcyjny Wydawnictwa NMM. Celem recenzji jest ocena pracy ze wskazaniem jej mocnych i słabych stron, sformułowanie uwag dla autora w celu uzyskania jak najwyższego poziomu publikacji i jasnej sugestii dla Wydawnictwa, czy praca powinna zostać opublikowana.
  2. Do oceny każdej pracy powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza NMM, specjalistów z danej dyscypliny naukowej. Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor Naczelny Wydawnictwa.
  3. Z recenzentami podpisywane są umowy, wprowadzające, jako jeden z wymogów, wysoki standard rzetelności. Termin wykonania recenzji oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są z recenzentem na podstawie objętości recenzowanego materiału.
  4. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  5. Recenzja powinna zostać przygotowana pisemnie na odpowiednim formularzu (zamieszczonym poniżej) i kończyć się jasną rekomendacją pracy do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jej odrzucenia. Wszelkie uwagi powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
  6. Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu. W przypadku otrzymania pozytywnej recenzji, autor jest proszony o naniesienie poprawek zgłaszanych przez recenzentów.
  7. Nazwiska recenzentów są zamieszczane na stronie redakcyjnej książki.

Formularz recenzji wydawniczej – plik Word, plik pdf