• Galeria Morska w Spichlerzach na Ołowiance w dniu 03.10.2023 będzie wyłączona ze zwiedzania w związku ze zmianą ekspozycji
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją Forum Państw Morza Bałtyckiego pt. „Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego”

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

W związku z organizacją przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Forum Państw Morza Bałtyckiego pt. „Dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego”, zwanego dalej Forum – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku przekazuje poniższą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym osób zgłaszających chęć uczestnictwa w Forum oraz osób wybranych na uczestników Forum.

I. Informacje o administratorze danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją na uczestnictwo w Forum, wyborem uczestników Forum oraz uczestnictwem w Forum jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku z siedzibą: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9/13, wpisane do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod nr RNIK 14/92, REGON 000 635 075.

II. Inspektor Ochrony Danych
Zapewniamy możliwość skontaktowania się w sprawach dotyczących realizacji praw do danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 • adres do korespondencji: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;
 • email: ochrona.danych@nmm.pl.

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani dane
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. umożliwienie rejestracji osób zgłaszających chęć uczestnictwa w Forum, umożliwienie wyboru uczestników Forum oraz w przypadku wyboru zgłaszającego na uczestnika Forum także uczestnictwa w Forum – art. 6 ust 1 lit. b) RODO;
 2. wykonanie obowiązku prawnego – art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
 3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – ta podstawa znajdzie zastosowanie tylko jeśli w związku z uczestnictwem w Forum uczestnik udzieli dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. na podstawie udzielonej zgody – informacje dotyczące preferencji żywieniowych oraz alergii (nietolerancji) pokarmowych – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Z uwagi na uzasadniony interes możemy przetwarzać dane osobowe w celach:

 • sprawozdawczych i informowania o działalności będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z zapewnieniem informowania o prowadzonej działalności oraz publikacji materiałów dotyczących Forum, w szczególności materiałów z Forum (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienie kontroli dostępu oraz bezpieczeństwa na terenie Muzeum.

IV. Informacja w zakresie obowiązku podania danych i skutkach braku podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem rejestracji i umożliwienia dokonania wyboru uczestników Forum. W przypadku zaaprobowania zgłaszającego chęć uczestniczenia w Forum podanie danych jest także warunkiem uczestnictwa w Forum. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji, dokonania wyboru uczestników oraz uczestnictwa w Forum.

Podanie danych dotyczących preferencji żywnościowych oraz dotyczących nietolerancji pokarmowych (alergii) jest dobrowolne. Brak podania tych danych nie ma wpływu na decyzję co do zakwalifikowania na Forum, jednakże w przypadku wyboru osoby wyrażającej chęć uczestnictwa na Forum – może mieć wpływ na możliwość zapewnienia odpowiedniej ilości posiłków stosownie do preferencji, a w przypadku alergii pokarmowych ma wpływ na brak możliwość przygotowania posiłków z uwzględnieniem nietolerancji pokarmowych.

V. Kto może być odbiorcą danych osobowych
Pana/Pani Dane osobowe mogą być udostępnione następujący podmiotom:

 • Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • podmiotom świadczące usługi pocztowe lub kurierskie jak również innym podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne dla organizacji i obsługi Forum;
 • podmiotom świadczące usługi informatyczne, hostingowe;
 • podmiotom świadczące usługi prawne;
 • organom państwa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania.

 • w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do rejestracji, umożliwienia wyboru przez okres niezbędny do dokonania wyboru uczestników i przedawnienia roszczeń z tym związanych, a w przypadku zakwalifikowania uczestnika na Forum dane będą przechowywane do zakończenia Forum oraz przez okres przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku danych dotyczących preferencji żywieniowych oraz alergii (nietolerancji) pokarmowych osób, które nie zostały zakwalifikowane na Forum dane te będą usuwane niezwłocznie po podjęciu decyzji w przedmiocie kwalifikacji na Forum, a w przypadku osób zakwalifikowanych na Forum – dane te będą przechowywane do zakończenia Forum oraz przez okres 14 dni od jego zakończenia;
 • gdy podstawą przetwarzania stanowią przepisy prawa – okres ich przechowywania określa prawo;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przechowywane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • w przypadku udzielonej zgody dane będą przechowywane przez okres realizacji celu wynikającego z udzielonej zgody lub do momentu jej cofnięcia.

VII. Organ nadzoru w zakresie danych osobowych
Informujemy, iż organem nadzoru w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Panu/Pani – na warunkach określonych przepisami prawa – następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich i sprostowania – zgodnie z art. 15 i 16 RODO;
 • do usunięcia danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych- zgodnie z art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu – zgodnie z art. 21 RODO;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw do danych osobowych, można złożyć:

 • w formie korespondencji na adres: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9/13, 80-751 Gdańsk;
 • drogą e-mailową, na adres: ochrona.danych@nmm.pl;
 • w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9/13, 80-751 Gdańsk.