• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania
• Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - przeczytaj

Raport o Stanie Ochrony Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce

8 grudnia 2015 roku odbyła się konferencja informacyjna na temat raportu: „Ocena stanu ochrony dziedzictwa podwodnego w Polsce”. Konferencja zorganizowana została przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku we współpracy z Departamentem Ochrony Zabytków MK i DN.

Raport został przygotowywany zgodnie z założeniami Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017, kierunek działania: Przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego, Paryż 2001 r. Konwencja ta weszła w życie w dniu 2 stycznia 2009 r. i stanowi próbę pogodzenia różnych interesów Państw Sygnatariuszy w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, będącego wciąż z punktu widzenia przepisów prawa morskiego, mieniem utraconym w morzu. Jest też następstwem zapisów dotyczących ochrony podwodnego dziedzictwa archeologicznego i historycznego zawartych w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. W chwili obecnej stronami Konwencji jest ponad 50 państw.

Celem konferencji, która odbyła się w Ośrodku Kultury Morskiej, było zaprezentowanie wyników przygotowywanego raportu oraz dyskusja z przedstawicielami środowisk, których dotyczy omawiany temat. Problematyka spotkania i omawiane na niej zagadnienia związane były nie tylko z ochroną podwodnych zabytków, ale również z metodami ich poszukiwania oraz roli administracji morskiej zarządzającej polską częścią Bałtyku. Stąd, poza przedstawicielami Uniwersytetów Toruńskiego i Warszawskiego, udział w konferencji wzięli reprezentanci Urzędów Morskich z Gdyni, Szczecina i Słupska, Policji, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Izby Celnej, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.