• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” WPR Kultura+, digitalizacja

Projekt „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” realizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet digitalizacja, wkracza w decydującą fazę. Cztery priorytetowe w skali Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku działania sukcesywnie dobiegają końca.

Dobiega końca realizacja projektu „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie (etap 2)” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet digitalizacja, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie realizowane są cztery działania przewidziane na 2014 rok:

 1. Wykonanie cyfrowej inwentaryzacji zespołu zabytkowych łodzi ludowych ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – w lipcu zakończono proces skanowania zespołu łodzi i rozpoczęto modelowanie danych oraz obliczenia konstrukcyjne. Również w lipcu przeprowadzono naradę techniczną, w toku której ustalono szereg szczegółów technicznych związanych z planowanym efektem prac. Zespół realizujący zadanie składa się ze specjalistów z dziedzin: dokumentacji cyfrowej 3D, grafiki komputerowej i okrętownictwa. W galerii zamieszczono kilka plików graficznych obrazujących realizowane prace. Zamówienie realizuje firma Architekci Gzowski & Gzowski s.c.
 2. Opracowanie „Metodyka pracy tachimetrem na potrzeby pomiaru i inwentaryzacji cyfrowej muzealiów” zostało przekazane przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej do końcowej redakcji w Muzeum. Po jej zakończeniu opracowanie zostanie udostępnione w Internecie (planowany termin udostępnienia: październik 2014 r.) na tych samych zasadach co metodyka skanowania ramieniem 3D w 2012 roku (link). Metodyka objęła następujące zagadnienia:
  1. badanie wpływu własności optycznych skanowanych obiektów na wyniki pomiarów i skanowania w celu określenia optymalnych parametrów pomiaru;
  2. badanie rzeczywistej dokładności i rozdzielczości pomiarów w trybie bez użycia zwierciadła oraz z jego użyciem;
  3. testowanie przydatności różnych sposobów pracy z tachimetrem, obejmujących pomiar pojedynczych punktów, skanowanie, a także automatyczne śledzenie celu;
  4. testowanie technik uzupełniających obejmujących fotogrametrię i GPS.
 3. Budowa nowej infrastruktury informatycznej w zespole budynków przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku na potrzeby digitalizacji, ewidencji i zarządzania zbiorami – dobiegają końca prace związane z okablowaniem części administracyjno-biurowej siedziby Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Przeprowadzono niezbędne odwierty pionowe i obecnie instalowane są ostatnie odcinki światłowodów oraz gniazda abonenckie. Rozpoczęto prace w Spichlerzach. Prace te, ze względu na wygodę Zwiedzających prowadzone są poza godzinami zwiedzania. Zamówienie realizuje firma Indemar Sp. z o. o.
 4. Porządkowanie metadanych na potrzeby ewidencji, zarządzania i udostępniania informacji o zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – prace znajdują się w finalnej fazie. W ich zakres wchodzi porządkowanie wartości następujących elementów schematu metadanych: wymiary, daty (format zapisu), cechy techniczne, systematyka przyrodnicza, materiał, technika, identyfikatorów, unifikacja zapisu skróconego stanu zachowania. Systematyzacja obejmuje blisko pięćdziesiąt tysięcy rekordów, w tym ponad czternaście tysięcy rekordów dotyczących konserwacji. Działania realizowane są w celu „wyczyszczenia danych” na potrzeby migracji do standardu SPECTRUM.

  Proces „czyszczenia danych” wynika z przejścia z nośników papierowych (karty naukowe i ewidencyjne) do środowiska cyfrowego, w którym możliwa jest weryfikacja spójności stosowanego słownictwa i przeszukiwanie całego zasobu według ustalonych reguł wyszukiwania. W celu zapewnienia wysokiej efektywności wyszukiwania niezbędne jest uporządkowanie danych, ich systematyzacja, tak aby użytkownik nie musiał wyszukiwać przez różne formy zapisu, na przykład przez zastosowanie deskryptora: drewno, zamiast: drewniany, drzewo, pniak, gałąź etc., które zostają dodane do listy askryptorów. Innym, dość dobrze zdefiniowanym w literaturze przedmiotu przypadkiem jest zapis dat, dotychczas/dawniej stosowany zgodnie z wykładnią bądź tradycją danej dziedziny naukowej lub uznaniem kustosza opracowującego kartę obiektu, a obecnie wymagający unifikacji bądź zastosowania odpowiednich algorytmów scalających. Duża swoboda w zapisie doprowadziła do niejednoznacznych zapisów w ramach konkretnych kolekcji, gdzie zwykła zamiana zapisu dni miesiąca z numerem miesiąca wprowadza w wyniku niekonsekwencji zapisu prawdopodobieństwo błędu interpretacji danych. O ile zapis 23-07-1975 jest jednoznaczny, to przy braku znajomości przyjętej formy zapisu lub jej niekonsekwencji zapisy 07-10-1975 i 10-07-1975 mogą być niejednoznaczne. W NMM w Gdańsku jako obowiązująca formę przyjęto zapis zgodnie ze standardem ISO 8601 to jest: RRRR-MM-DD.

Ponadto w ramach tego samego działania przeprowadzono zmiany nazewnictwa 17 740 plików graficznych w celu powiązania z systemem bazodanowym zawierającym dane o zbiorach.

Ostatni element niniejszego działania to opracowanie deskryptorów słownika „Podmiot”, składającego się z trzech słowników: osoba, organizacja, społeczność i zawierających łącznie ok 2 200 deskryptorów.