• Statek-muzeum „Dar Pomorza” będzie otwarty w dniu 29.06.2024. od godz. 10:00 do 14:30, następnie od godz. 16:00 do 18:00. Przerwa w sprzedaży biletów od godz. 13:30 do 16:00
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Bitwa pod Salaminą

To tytuł kolejnego już wykładu towarzyszącego wystawie „Do Abordażu!”. 25 czerwca 2013 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej w Ośrodku Kultury Morskiej odbędzie się wykład profesor dr hab. Ewy Wipszyckiej, znakomitego specjalisty z okresu historii starożytnej.
Profesor Ewa Wipszycka jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Archeologii w Zakładzie Papirologii. Specjalizuje się w historii Egiptu czasów greckich i późno antycznego chrześcijaństwa. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, podręczników akademickich i szkolnych oraz artykułów i książek popularyzatorskich. Uczestniczyła w różnych projektach naukowych i wykopaliskach archeologicznych między innymi w Aleksandrii, Naklun, Ptolemais. W 2012 roku prof. Ewa Wipszycka została laureatką nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („polski Nobel”) w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za „wszechstronną rekonstrukcję funkcjonowania wspólnot klasztornych w późnoantycznym Egipcie”.
 

Wybrane publikacje:

L’industrie textile dans l’Egypte romaine, Wrocław 1965

Les ressources et les activités économiques desglises en Egypte du IV au VIII siecles

Etudes sur le christianisme dans l’Egypte de l’Antiquités Tardive, Roma 1996

Le istituzioni ecclesiastiche in Egitto dalla fine del III all’inizio del’VIII secolo [w:] L’Egitto cristiano. Aspetti e problemi in eta tardo-antica, a cura di A.Caplani, Roma 1997, ss. 219-271 (polska wersja, znacznie wzbogacona i przerobiona: Wprowadzenie do studiów nad instytucjami Kościoła w Egipcie późnoantycznym [w:] „Chrześcijaństwo u schyłku starożytności”, Studia Źródłoznawcze t. 2, Kraków 1999, ss. 183-262)

Vita Antonii. Problemy Źródłoznawcze [w:] „Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Problemy źródłoznawcze”, t. 1, Warszawa 1997, ss. 153-228

Historia Lausiaca Palladiusza [w:] „Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Problemy źródłoznawcze”, t. 1, Warszawa 1997, ss. 229-280

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu t. I-III , 1979, 1986, 1999 redakcja całości, oraz rozdziały razem z B. Bravo w I tomie: „Wprowadzenie do źródłoznawstwa antycznego”, „Historiografia”; Hagiografia poźnoantyczna
razem z R. Wiśniewskim (w III tomie); sama w tomie I: „Papirologia”, „Chronologia”, „Metrologia”; w tomie II: „Bibliografia”, Informacje o bieżącym życiu naukowym w Polsce w dziedzinie badań i upowszechniania wiedzy o cywilizacjach antycznych; w tomie III: „Źródła normatywne świeckie O starożytności polemicznie”, Warszawa 1994

Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994 (wersja włoska, zmieniona w istotnych miejscach: Storia della Chiesa nella tarda antichita, Milano 2000)

(współautor: Benedetto Bravo) Historia starożytnych Greków, t. 1: Do końca wojen perskich, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988.

(współautor: Benedetto Bravo, Historia starożytnych Greków, t. 3: Okres hellenistyczny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN 1992 (wyd. 2. popr. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego2010).

Historia starożytnych Greków, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, t. 2: 2009 (wspólnie z Benedetto Bravo, Markiem Węcowskim, Aleksandrem Wolickim).

O starożytności polemicznie, Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1994, wyd. 2 – 2000.

Jak kształtował się autorytet mnichów egipskich: casus kongregacji pachomiańskiej pierwszych pokoleń, Poznań: Instytut Historii UAM 2012.

[contact-form-7 id="22324" title="Formularz - Wyślij wiadomość do administratora"]