• Oddziały muzeum biorące udział w Nocy Muzeów 2024 będą zamknięte w godzinach dziennych w dniach 18 i 19 maja, z wyjątkiem Muzeum Rybołówstwa w Helu. Szczegółowe godziny otwarcia: oddziały gdańskie, oddziały spoza gdańska
• Sala "Arsenał" w Spichlerzach na Ołowiance wyłączona ze zwiedzania do 14 czerwca 2024 ze względu na przygotowania do nowej wystawy czasowej
• Prom "Motława" ze względu na remont nabrzeża nie kursuje do odwołania

Międzymuzealna Grupa ds. Digitalizacji DigiMuz

W czerwcu 2008 r. przedstawiciele dyrekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Zamkowego w Malborku i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska wyrazili chęć współpracy przy realizacji wspólnych celów w zakresie digitalizacji i powołali grupę roboczą Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji. Grupa rozpoczęła pracę w lipcu 2008 r. i zorganizowała kilkanaście spotkań w siedzibach czterech muzeów, realizując założone zadania, tj.: wymieniając dobre praktyki i opracowując standardy digitalizacji, zapoznając się z dostępnym oprogramowaniem do ewidencji muzealnej. Istotną aktywnością grupy było uczestnictwo w konferencjach dotyczących digitalizacji na terenie kraju – a tym samym gromadzenie wiedzy w zakresie dobrych praktyk i aktualnych rozwiązań technicznych. Przedstawiciele grupy wzięli udział w dziewięciu konferencjach i prezentacjach technologii w latach 2008-2009.

Formalne porozumienie o współpracy podpisano w styczniu 2009 r., podczas konferencji pt. „Cyfrowe Muzeum Pomorza” zorganizowanej przez grupę roboczą. Obrady zgromadziły przedstawicieli dwudziestu instytucji kultury z regionu Pomorza w liczbie blisko stu osób. Wówczas przyjęto również obowiązującą nazwę grupy – DigiMuz (stanowiącą połączenie członów słów Digitalizacja i Muzeum). W toku dalszych prac grupa skupiła się na przygotowaniu przedmiotu zamówienia do specyfikacji na zakup serwerowego oprogramowania bazodanowego, a przede wszystkim na opracowaniu tezaurusów i określeniu standardu wymiany danych.

DigiMuz udziela się również na forum muzealnym. W 2011 roku opublikowano 3 artykuły w Muzealnictwie nr 52, a w 2012 r. po raz drugi (poprzednio w 2010 r.) przedstawiciele grupy wystąpili na konferencji „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami” we Wrocławiu. Przy różnych sposobnościach, osoby zaangażowane w prace grupy roboczej prezentują ideę digitalizacji i udostępniania zbiorów. Ponadto prace DigiMuz zostały zauważone w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czego efektem było m.in. zaproszenie w 2009 r. do Zespołu do Spraw Digitalizacji (tzw. drugi zespół). W tym samym roku, na zaproszenie dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa, przedstawiciele DigiMuz wzięli udział w stricte roboczym spotkaniu w MKiDN, podczas którego omówiono kwestie koordynacji działalności digitalizacyjnej w muzeach.

W styczniu 2011 r. przedstawiciele DigiMuz uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym wzięli również udział reprezentanci kilkunastu muzeów aktywnie zaangażowanych w digitalizację dziedzictwa kulturowego. Głównym tematem obrad były zagadnienia związane z krajową koordynacją procesu digitalizacji. Dodatkowo, w latach 2010 i 2012 DigiMuz za wskazaniem MKIDN opracowało uwagi do kilku dokumentów krajowych oraz projektów konkluzji Komisji Europejskiej poświęconych digitalizacji.

Od 2011 roku przedstawiciele DigiMuz uczestniczą w pracach grup ekspertów ds. digtalizacji przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W ramach działalności wewnętrznej w latach 2011-2013 Międzymuzealna Grupa ds. Digitalizacji DigiMuz skupiła się głównie na wdrażaniu serwerowych baz danych, poprawie języka opisu – w tym międzynarodowych standardach metadanych oraz słownictwie kontrolowanym. W 2011 r. grupa robocza DigiMuz prowadziła najbardziej intensywne prace, biorąc pod uwagę cały okres swojej działalności, co potwierdza rekordowa ilość 22 spotkań.

DigiMuz kończy obecnie przygotowania do publikacji pierwszego tezaurusa (przewidziany termin publikacji to 20 maja 2013 r.) opracowanego w ramach grupy roboczej oraz planuje następne działania w dziedzinie digitalizacji.