→ Oddział Żuraw pozostaje zamknięty dla zwiedzających w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
→ Z dniem 2 listopada 2021 roku statek muzeum "Dar Pomorza" został zamknięty w związku z sezonem zimowym (do 16.01.2022)
→ Zasady bezpieczeństwa w oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku w związku z pandemią COVID-19 - przeczytaj

Lokalna społeczność a muzeum

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w:

IX KONFERENCJI POLSKIEGO MUZEALNICTWA MORSKIEGO I RZECZNEGO


Temat konferencji:

Lokalna społeczność a muzeum
W 50-lecie powołania Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

Cele Konferencji:

 • Konferencja odbywać się będzie w pięćdziesiątą rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego. W związku z tym chcielibyśmy wykorzystać ten fakt do szczególnego zaakcentowania rozmaitych aspektów związków muzeów z lokalną (i nie tylko) społecznością. Muzea nie chcą i nie mogą być placówkami wyizolowanymi; są one istotną częścią życia publicznego. Związek muzeum ze społecznością lokalną ma wielopłaszczyznowy charakter: z jednej bowiem strony wszelkie podejmowane przez muzea formy działalności (ekspozycje, lekcje muzealne, rozmaite imprezy itp.) służą szeroko pojmowanemu rozwojowi (kulturalnemu, edukacyjnemu, estetycznemu) społeczeństwa, a z drugiej strony swe powstanie i rozwój muzea zawdzięczają często grupie entuzjastów, którzy potrafili zmobilizować do tego lokalną społeczność. Kolejną sprawą są rosnące wymagania stawiane muzeom przez społeczeństwo i coraz większa liczba organizacji społecznych / stowarzyszeń wkraczających na obszary zarezerwowane dotychczas dla placówek muzealnych.
  Podczas Konferencji chcielibyśmy zastanowić się więc nad tymi różnorodnymi związkami i zależnościami między muzeami a społecznościami, wśród których działają
 • Pogłębianie bezpośredniej współpracy pomiędzy muzeami i innymi instytucjami w zakresie ochrony nadrzecznego i morskiego dziedzictwa kultury oraz techniki na obszarze Polski, rozwoju prac badawczych z tego zakresu, podejmowania nowatorskich przedsięwzięć (w tym organizacji ekspozycji stałych i wystaw czasowych) oraz szkolenia młodych pracowników merytorycznych,
 • Przedstawienie dokonań muzeów, instytucji, środowisk i stowarzyszeń w zakresie tworzenia warunków do upowszechniania idei ochrony nadwodnego dziedzictwa kulturowego
 • Dokonanie próby oceny osiągnięć polskiego muzealnictwa morskiego i rzecznego w okresie od 2006 do 2008 roku i zaprezentowanie zamierzeń na najbliższą przyszłość,
 • Zaprezentowanie metod konserwacji zabytków nadwodnych i opracowywania zbiorów,
 • Próba oceny skutków wejścia Polski do Unii Europejskiej dla muzealnictwa morskiego i rzecznego,

Uczestnicy:

 • Pragnęlibyśmy, aby w IX KPMMiR wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji oraz stowarzyszeń, którzy brali udział w konferencjach zorganizowanych w latach 1994 – 2006.
 • Bardzo mile widziane będą na Konferencji inne osoby zainteresowane muzealnictwem i dziedzictwem morskim i rzecznym.

Program:
Przewidujemy wygłoszenie referatów poruszających zwłaszcza następujące problemy:

 • Formy współpracy z lokalną społecznością i organizacjami społecznymi,
 • Działania muzealne: badania, konserwacja, działalność edukacyjna, organizacja ekspozycji (ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań ekspozycyjnych) – dokonania i plany na najbliższe lata,
 • Sytuacja i plany rozwojowe muzeów morskich i rzecznych,
 • Stopień wykorzystania przez muzea członkowstwa Polski w Unii Europejskiej,

Termin konferencji:
I termin: 29-30 maja 2008 r.
II termin (rezerwowy): 19-20 czerwca 2008 r.

Miejsce konferencji:
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk

Zgłoszenia:
Zgłoszenia udziału oraz propozycje wystąpień wraz ze streszczeniem do 1 strony tekstu (referaty do 20 minut, komunikaty do 10 minut) prosimy nadsyłać w terminie do 29 lutego 2008 r.

Chcielibyśmy, aby Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nie tylko bezpośredniego udziału w obradach, ale również poznania nowych ekspozycji w Oddziałach Centralnego Muzeum Morskiego i w innych muzeach Trójmiasta. (W ubiegłym roku zakończyła się budowa lub remont generalny znacznej części tych placówek.)
I dzień Konferencji – w siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego zostanie przeznaczony na prezentację wystąpień, a zakończy się spotkaniem towarzyskim.
W II dniu przewidujemy wyjazd do Oddziału Centralnego Muzeum Morskiego – Muzeum Wisły w Tczewie, skąd udamy się do Gdyni, gdzie obejrzymy Statek-Muzeum Dar Pomorza, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej oraz kontynuować będziemy prezentację materiałów.
Koszty uczestnictwa w konferencji, proponowane hotele, szczegółowy program i pozostałe informacje podane zostaną w następnym komunikacie.

Wszelką korespondencję (zgłoszenia, pytania itp.) prosimy kierować na adres:
Centralne Muzeum Morskie
ul. Ołowianka 9-13
80-751 Gdańsk
e-mail: j.klim@cmm.pl, sekretariat@cmm.pl

Kontakt telefoniczny:
Jadwiga Klim
tel. (058) 301 86 11, 301 86 12, wew. 414
kom. 502 180 210

 

Serdecznie zapraszamy